0
košík je prázdny

Už len 124,2 € do
dopravy zdarma

Obchodné podmienky

Predávajúci:

daniel Mišura
Identifikačné číslo: 01210386
DIČ: CZ8203152980
Sídlo: Nad Tratí 138, 582 21 Pohľad
zapísaného v živnostenskom registri vedenom na Mestským úradom Havlíčkův Brod, (ďalej len "Predávajúci")

pre predaj prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.elektronickeobojkypropsy.cz

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Kontaktná adresa:
Elektronickeobojkypropsy.cz - Chovateľské potreby Daniel Mišura
dolná 152
582 01 Havlíčkův Brod

Kontaktný e-mail: info@elektronickeobojkypropsy.cz
Kontaktný telefón: (+ 420) 606 088 500

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (v zmysle § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v aktuálnom znení, ďalej len "občiansky zákonník") platia pre nákup v internetovom obchode "elektronickeobojkypropsy.cz" prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese www .elektronickeobojkypropsy.cz (ďalej tiež len "webové rozhranie") prevádzkovanom Predávajúcim.

1.2. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti predávajúceho, Kupujúceho a Užívateľa. Kupujúci zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní súčasne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a že sa s nimi zoznámil. Kúpna zmluva, tj. Obchodné podmienky vrátane objednávky a jej prijatia, budú Kupujúcemu zaslané e-mailom alebo vytlačené poštou bezprostredne po uzavretí kúpnej zmluvy alebo budú priložené k tovaru najneskôr pri dodaní tovaru Kupujúcemu.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za "kúpnu zmluvu" sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže sa Kupujúci a Predávajúci výslovne dohodnú na inom jazyku.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

1.5. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené občianskym zákonníkom, a ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

1.6. V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, alebo je právnickou osobou, neuplatnia sa ustanovenia týchto obchodných podmienok o ochrane spotrebiteľa, najmä ustanovenia čl . 5 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania tovaru. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je.

2.2. Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

2.3. Tovarom predávaným prostredníctvom webového rozhrania sú potreby pre chov psov a ich výcvik a ďalšie obdobné či súvisiaci tovar bližšie špecifikovaný vo webovom rozhraní.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Kupujúci sa môže na webovom rozhraní registrovať. Prostredníctvom používateľského účtu možno objednávať tovar, spravovať objednávky, písať komentáre a vykonávať ďalšie úkony, pokiaľ webové rozhranie také úkony umožňuje. Užívateľské meno a heslo volí Kupujúci sám a je povinný zabezpečiť, že sa o nich nedozvie tretej osoby. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu tretími osobami.

3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo bez náhrady zrušiť dlhšie ako 1 rok neaktívne používateľské kontá a ďalej účty, prostredníctvom ktorých dochádza k porušovaniu dobrých mravov, zákona alebo ktorých majitelia sa dopúšťa porušovania týchto obchodných podmienok. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3.3. Webové rozhranie obsahuje zoznam tovaru a informácie o ňom, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane daní (DPH a pod.), Ciel a ďalších poplatkov. Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim Kupujúcemu nedá vzájomne kombinovať, ibaže predávajúci uvedie výslovne inak.

3.4. Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku zo strany Predávajúceho (resp. O jeho návrh na uzavretie zmluvy; § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).

3.5. Kupujúci vykonáva objednávanie tovaru prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára alebo inak). Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu).

3.6. Pred záväzným odoslaním objednávky je Kupujúcemu oznámená rekapitulácia objednávky, najmä druh a množstvo tovaru, dodacia adresa a konečná cena, a to vrátane nákladov na dodanie (v závislosti od zvoleného spôsobu dodania) a prípadných poplatkov spojených so zvoleným spôsobom platby. V rámci rekapitulácie má Kupujúci posledná možnosť meniť zadané údaje. Záväznú objednávku Kupujúci podá prostredníctvom tlačidla "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke sú Predávajúcim považované za správne. O obdržaní objednávky Predávajúcim bude Kupujúci informovaný prostredníctvom elektronickej pošty, a to na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke.

3.7. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká (tj. Kúpna zmluva je uzavretá) doručením prijatia objednávky (akceptáciou, ďalej len "prijatia objednávky"), ktorá je Predávajúcim zaslané Kupujúcemu elektronickou poštou na elektronickú adresu Kupujúceho, a ak by k tomuto nedošlo, tak úhradou celej kúpnej ceny alebo prevzatím objednaného tovaru Kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr. Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou potvrdenie o obdržaní objednávky (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

3.8. Ak má predávajúci pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môže Kupujúceho kontaktovať za účelom jej overenia. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť neoverenú objednávku. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

3.10. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke. Nákupná cena je aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby, ktorých výška je uvedená vo webovom rozhraní a bude uvedená v objednávke a v jej prijatí.

3.11. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok .

3.12. Predávajúci upozorní Kupujúceho, ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálne. Ak Kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3.13. Kupujúci môže zrušiť objednávky doteraz Predávajúcim nepotvrdené zaslaním e-mailovej správy na Kontaktný e-mail Predávajúceho. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s Predávajúcim. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy, má predávajúci nárok na náhradu nákladov, ktoré už v súvislosti s kúpnou zmluvou vynaložil.

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1. V odôvodnených prípadoch (predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 5.000 Sk) môže Predávajúci požadovať zálohu na kúpnu cenu. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním Kupujúcemu.

4.2. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar Predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených na webovom rozhraní:

· V hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku, v hotovosti na prevádzke predávajúceho.

· Bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho.

· Bezhotovostne pomocou platobnej brány GoPay.

Prípadné ďalšie platby Kupujúceho v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi úhrady ceny tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní, v objednávke a budú uvedené v prijatí objednávky.

4.3. Platba tovaru je možná v slovenských korunách.

4.4. V prípade platby v hotovosti na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na bankový účet Predávajúceho je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

4.5. Tovar, ktorý je skladom, predávajúci v prípade platby na dobierku expeduje spravidla do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, v prípade platby prevodom na účet potom predávajúci expeduje tento tovar spravidla do 3 pracovných dní od pripísania príslušnej čiastky na svoj účet. Tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci expeduje, akonáhle je to možné, keď o presnom dátume je Kupujúci vopred informovaný.

4.6. Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru bude zvolený Kupujúcim v objednávke a potvrdený Predávajúcim v prijatí objednávky. V prípade, že Kupujúci v objednávke spôsob dopravy nezvolia, určuje ho predávajúci.

4.7. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní, budú uvedené v objednávke Kupujúceho a v prijatí objednávky zo strany Predávajúceho.

4.8. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

4.9. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru Kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru Kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany Predávajúceho ani za odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho.

4.10. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi a Predávajúcemu. Odmietnutie prevziať zásielku z dôvodu poškodeného obalu sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu (alebo iného obdobného dokumentu) Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky náležitosti a berie na vedomie, že reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky už nie je možná.

4.11. V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme a neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením (za uskladnenie u Predávajúceho za každý deň omeškania vo výške max. 10, - Sk, maximálne však celkom 500, - Sk alebo do výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 500 Sk), ako aj ďalších nákladov, ktoré Predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru Kupujúcim vzniknú, a ďalej má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Spotrebiteľ má podľa § 1829 ods. 1 písm. a) občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci v tejto lehote zaslať na Kontaktný adresu Predávajúceho alebo na Kontaktný e-mail Predávajúceho. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy možno využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim.

5.2. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno odstúpiť od zmlúv v tomto ustanovení uvedených, najmä od zmlúv o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovaru alebo o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.3. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na Kontaktný adresu, do akejkoľvek prevádzky Predávajúceho alebo do sídla Predávajúceho. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotřebené a neznečistené a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.4. Kupujúci k vrátenému tovaru priloží kópiu dodacieho listu a faktúry - daňového dokladu, ak bol vystavený, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, a ďalej písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštovou poukážka či inak). Vyjadrenie takisto musí obsahovať kontaktnú adresu, telefón a elektronickú adresu Kupujúceho.

5.5. V lehote desiatich dní od vrátenia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

5.6. Predávajúci vráti Kupujúcemu spotrebiteľovi všetky prijaté peňažné prostriedky, a to vrátane nákladov na dodanie. Predávajúci peniaze vráti do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to (i) rovnakým spôsobom, akým je od Kupujúceho prijal, alebo (ii) spôsobom, aký Kupujúci požadoval, (iii) pričom ale vždy aj zaslaním na ním oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 10 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), s čím Kupujúci spotrebiteľ týmto vyslovuje svoj súhlas za podmienky, že mu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu spotrebiteľovi skôr, než mu Kupujúci spotrebiteľ tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

5.7. Ak Kupujúci spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.8. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v čl. 5.2. týchto obchodných podmienok oprávnený odstúpiť aj v rámci dodatočnej šestnásťdenné (16) lehoty, tj. najneskôr do tridsiatich (30) dní od dodania tovaru. V prípade odstúpenia v rámci tejto dodatočnej lehoty je kupujúci povinný vrátiť tovar vždy v pôvodnom obale, inak bude náhrada za obal započítaná predávajúcim oproti vrátenie kúpnej ceny, prípadne predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a odstúpenie od zmluvy nie je účinné.

5.9. Kupujúci spotrebiteľ je v prípade odstúpenia dodatočnej šestnásťdenné (16) lehoty, povinný vrátiť tovar čisté, nepoškodené a bez akýchkoľvek známok používania, inak predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi plnú kúpnu cenu a môže si účtovať zníženie hodnoty vráteného tovaru a náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stave. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

5.10. U nadmerne znečisteného, zašpineného, či inak zjavne hygienicky závadného tovaru nie je povinný predávajúci vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a odstúpenie od zmluvy nie je účinné.

5.11. V prípade odstúpenia od zmluvy v predĺženej lehote 30 dní (po uplynutí 14 dní od obdržania tovaru) predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté (kúpnu cenu) od kupujúceho, a to do tridsiatich (30) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci vráti tieto peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho prevodom na bankový účet uvedený kupujúcim.

5.12. V prípade odstúpenia od zmluvy v predĺženej lehote 30 dní (po uplynutí 14 dní od obdržania tovaru) predávajúci nevracia peňažné prostriedky na náklady na dodanie tovaru (poštovné). V prípade že bolo poštovné v rámci objednávky zadarmo, môže predávajúci účtovať cenu dopravy podľa platného cenníka poštovného v čase objednania tovaru.

5.13. Pri zasielaní je Kupujúci spotrebiteľ povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodené alebo zničené pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.

5.14. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim hradí Kupujúci spotrebiteľ, a to aj pokiaľ nemôže byť tovar vrátiť pre svoju povahu poštou.

5.15. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v týchto obchodných podmienkach a ďalej v prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR, výrazne sa zvýšila jeho cena alebo náklady na dodanie) nie je možné za pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, alebo pokiaľ nemá Kupujúci vyrovnané všetky záväzky voči Predávajúcemu splatné ku dňu vystavenia objednávky.

5.16. V prípade, že predávajúci odstúpi od zmluvy, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti okamžite informovať. V prípade, že Kupujúci už úplne alebo čiastočne uhradil kúpnu cenu, bude mu prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 3 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi ), a to do 10 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.17. Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti a Kupujúci tento darček zašle spoločne s vráteným tovarom.

6. Zodpovednosť za vady

6.1. Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

6.2. Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia sa postupuje v súlade s reklamačným poriadkom Predávajúceho.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").

7.2. Predávajúci prehlasuje, že je platne registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00050363.

7.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska a doručovacia a fakturačná adresa, odlišuje ak sa od adresy bydliska, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo, prípadne ďalších osobných údajov, ktoré uvedie v objednávke alebo pri registrácii používateľského účtu (ďalej spoločne všetko tiež len ako "osobné údaje"), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

7.4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

7.5. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho predávajúci neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru Kupujúcemu, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

7.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.8. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

· Požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

· Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

7.9. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

7.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho. Kupujúci ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho. Oba súhlasy môžu byť Kupujúcim odvolaná prostredníctvom zaslania e-mailu na Kontaktnom e-mailu Predávajúceho alebo písomne na Kontaktné adrese Predávajúceho.

7.11. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz/).

7.12. Webové rozhranie môže využívať technické informácie získané pomocou súboru cookies. Užívanie cookies možno zakázať nastavením internetového prehliadača. Ak je využívanie súborov cookies zakázané, nemusí byť webové rozhranie zobrazované v plnej miere. Pomocou súborov cookies nemožno získať žiadne osobné údaje.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov iných štátov, ktoré poskytujú spotrebiteľovi vyššiu mieru ochrany.

8.2. V prípade, že niektoré ustanovenia obchodných podmienok je neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa svojím zmyslom najviac blížia neplatnému, neúčinnému alebo nepoužitelnému ustanovenia. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné len písomnou formou.

8.3. V otázkach neupravených kúpnou zmluvou (vrátane objednávky a jej prijatia) a obchodnými podmienkami (či prípadne komunikáciou medzi stranami) sa právny vzťah riadi podmienkami uvedenými vo webovom rozhraní. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

8.4. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke, alebo v rámci komunikácie medzi stranami.

8.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

8.6. Prípadné sťažnosti vybavuje predávajúci prostredníctvom Kontaktného e-mailu, alebo sa môže Kupujúci obracať na v predchádzajúcom odseku vypočítané subjekty. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania ani žiadne takéto dobrovoľne nedodržiava (v zmysle § 1826 ods. 1 písm. E) Občianskeho zákonníka).

8.7. Obsah webových stránok Predávajúceho, všetky na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie) a v súvisiacich tlačených médiách (propagačné letáky, inzercia, atď.), Vrátane softvéru webového rozhrania a týchto obchodných podmienok, je chránený autorským právom Predávajúceho a môže byť chránený ďalšími právami tretích osôb. Obsah nesmie byť Kupujúcim a Užívateľom menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou na akýkoľvek účel bez písomného súhlasu Predávajúceho. Predovšetkým je zakázané odplatne alebo bezplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestnené na webovom rozhraní. Pri nerešpektovaní tohto zákazu bude predávajúci postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

8.8. Webové rozhranie môže využívať službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými počítača Kupujúceho a Užívateľov webového rozhrania umožňujúce analýzu spôsobu užívania webového rozhrania Kupujúcim a Používateľovi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať týchto informácií na účely vyhodnocovania používania webového rozhrania a vytváranie správ o jeho aktivite, určených pre Predávajúceho a prevádzkovateľa webového rozhrania a pre užívanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať IP adresu Kupujúceho a Užívateľov s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Kupujúci a Používatelia webového rozhrania môžu odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači, ale v tomto prípade nie je vylúčené, že nebude možné plne využívať všetky funkcie webového rozhrania. Používaním webového rozhrania súhlasí Kupujúci a Používatelia so spracovaním údajov o nich spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.

8.9. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Používateľ a Kupujúci nesmie pri využívaní webového rozhrania používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webového rozhrania a užívať webové rozhranie alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

8.10. Predávajúci nezodpovedá za účel a spôsob použitia tovaru Kupujúcim, ak by takýto spôsob či účel použitia tovaru Kupujúcim bol v rozpore s platnými právnymi predpismi, najmä s právnymi predpismi na ochranu zvierat.

8.11. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je uložená a archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám (ustanovenie týchto podmienok a zákona o poskytnutí kúpnej zmluvy a obchodných podmienok Kupujúcemu nie sú týmto akokoľvek dotknuté). Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok poskytne Predávajúci Kupujúcemu na vyžiadanie v textovej podobe (v elektronickej podobe zaslaním emailom)

8.12. V prípade otázky k obchodným podmienkam a kúpnej zmluve poskytne Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne všetky potrebné informácie.

8.13 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 29.4.2016.