Reklamácie

Reklamácia

1. Reklamácia tovaru sa uplatňuje na adrese :

Daniel Mišura ID-1684
www.elektronickeobojky.sk
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín

Zásielku s tovarom je nutné viditeľne označiť ako pomocou "ID-1684"
     
 2. Pri uplatnení reklamácie na tovar je kupujúci povinný dodať :

Tovar (ideálne kompletné balenie), ktorý je predmetom reklamácie, v súlade s dokladom, preukazujúcim vlastnícke právo k tomuto tovaru ( faktúra, dodací list ).

Pri reklamácii Výcvikového obojku to je: Ovládač, prijímač, prípadne nabíjačka.
Pri reklamácii ohradníka to je: Generátor, prijímač, adaptér pre generátot, prípadne nabíjačka pre prijímač, ak zákazník nepožaduje odstúpenie od kúpnej zmluvy, nie je nutné zasielať natiahnutý drôt.


 

 Reklamačný protokol, ktorý obsahuje :
         a ) Meno a adresu kupujúceho ( vrátane mena kontaktnej osoby , telefón , fax , e - mail )
         b ) Popis vady, dôvod reklamácie
         c) Kópiu dokladu preukazujúci vlastnícke právo k tovaru ( faktúra )

Bez týchto informácií nie je možné reklamáciu registrovať .
     
1.  Po posúdení oprávnenosti reklamácie je zákazníkovi zaslaná správa ( e - mailom ) o navrhovanom riešení reklamácie.
2.  Ak ide o vadu , ktorú možno odstrániť , bude vada bez zbytočného odkladu odstránená.
3. .Ak ide o vadu , ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť prístroj riadne používaný ako vec bez vady, bude chybný prístroj vymenený za nový .
4. V prípade, že predávajúci nemôže vykonať opravu ani výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu .
5. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia reklamovaného tovaru , v niektorých prípadoch podľa predchádzajúcej dohody s kupujúcim. Najdlhšie však do 30 kalendárnych dní.
6. V prípade zistenia neoprávnenosti reklamácie budú zákazníkovej vyúčtované náklady na dopravu tovaru.

3. Dĺžka záruky
     
1. Predávajúci poskytne na dodávaný tovar záruku bezchybnej funkcie po dobu 24 mesiacov od jeho dodania, pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak.
2. Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
3. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového výrobku. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Reklamačný formulár